پایان نامه ارشد

تحقیق c (403)

فصل 1 کلیات پژوهش‌11-1 مقدمه21-2 اهمیت موضوع پژوهش31-3 مفروضات و اهداف پژوهش41-4 مراحل انجام پژوهش51-5 ساختار پایان‌نامه6فصل 2 مروری بر ادبیات پژوهش82-1 مقدمه92-2 زنجیره تامین92-3 مدیریت زنجیره تامین102-3-1 مولفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تامین112-3-2 اندازه‌گیری و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1011)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1010)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1009)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل پايان‌ نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA” گرايش تحصيلي: فقه و مباني حقوق عنوان بررسي تطبيقي جايگاه شهادت شهود در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1008)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل پايان‌ نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA” گرايش تحصيلي: فقه و مباني حقوق عنوان بررسي تطبيقي جايگاه شهادت شهود در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1007)

دانشگاه پيام نور دانشکده علوم انساني عنوان پايان‌نامه: بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار ،انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان در سال 1389 نگارش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1006)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : علوم ارتباطات اجتماعي -تحقيق در ارتباطات عنوان : تبيين تاريخي- انتقادي انديشه هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1005)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : علوم ارتباطات اجتماعي -تحقيق در ارتباطات عنوان : تبيين تاريخي- انتقادي انديشه هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1004)

معاونت پژوهش به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش Read more…

By 92, ago