مقالات و پایان نامه ها

b (973)

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نراق دانشکده علوم انساني رشته حقوق، گرايش حقوق خصوصي پايان‌نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد عنوان: بررسي حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجراي طرح کميسيون ماده پنج استاد راهنما: دکتر مجتبي همتي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (972)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش گونه هاي مرتعي غالب با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره- مطالعه موردي استان کرمانشاه – پايان‌نامه کارشناسي ارشد بيابان‌زدايي خبات محمدي اساتيد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (971)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پايان نامه کارشناسي ارشد (M.A) رشته حسابداري موضوع بررسي ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزيه و تحليل انحرافات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (970)

دانشگاه بيرجند دانشكده كشاورزي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد پرورش و توليد طيور تأثير استفاده از سطوح مختلف منابع آلي و معدني سلنيوم جيره در غني سازي سلنيوم تخم مرغ و عملکرد مرغ هاي تخم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (969)

دانشکده علوم اقتصادي و اداري پايان نامهي دوره کارشناسي ارشد در رشته‌ مديريت بازرگاني(گرايش تحول) موضوع: بررسي تأثير ويژگيهاي صنعت و شرکت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع برق و الکترونيک استان مازندران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (968)

کاربرد مدل گسترش عملکرد کيفيت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رويکرد مشتري گرايي درشرکت گلچكان زماني نام ونام خانوادگي استاد راهنما:دكترمصطفي کاظمي نام ونام خانوادگي استاد مشاور:دكتر سيد كامران نوربخش نام ونام خانوادگي:سميه غياثي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (967)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه استاد راهنما: دکتر حميد مسجد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (966)

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه علوم تربيتي پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته برنامه‌ريزي درسي عنوان تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (965)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد پرستاري (گرايش پرستاري کودکان) عنوان: بررسي سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکلات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (964)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد پرستاري (گرايش پرستاري کودکان) عنوان: بررسي سبکهاي فرزندپروري و ارتباط آن با مشکلات Read more…

By 92, ago