2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدایی 28
2-3-1- قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائی 30
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی 31
2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی 32
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری 32
2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38

2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی 48

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت 49
4-1-1-2-2- تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفکیک 52

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید