پایان نامه ارشد

تحقیق c (403)

فصل 1 کلیات پژوهش‌11-1 مقدمه21-2 اهمیت موضوع پژوهش31-3 مفروضات و اهداف پژوهش41-4 مراحل انجام پژوهش51-5 ساختار پایان‌نامه6فصل 2 مروری بر ادبیات پژوهش82-1 مقدمه92-2 زنجیره تامین92-3 مدیریت زنجیره تامین102-3-1 مولفه‌های اصلی مدیریت زنجیره تامین112-3-2 اندازه‌گیری و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (404)

پیوست83پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن84پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی87پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها88پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر93منابع99فهرست اشکالشکل 2- 1 : یک Read more…

By 92, ago